Saturday, August 10, 2002

Sa Aming Lupain

Sa aming lupain, sa dakong silangan,
nangagiging santo ang mga tulisan,
habang ang may dangal, h'warang mamamayan,
kung siya'y ituring ay parang kawatan;
mahabaging langit, inyong kaawaan,
tulungan mo kaming nasa kahibangan!

No comments: