Friday, July 29, 2005

NOW ON MP3: 'TUPARIN NATIN ANG BANTA NG ATING PANAHON'

Download MP3 file here.
Produced by Artists for the Removal of Gloria (ARREST Gloria)
Lyrics: Alex Remollino (Kilometer 64)
Music: Bobby Balingit (vocalist and lead guitarist, The Wuds)
Vocals: Lourd de Veyra (vocalist, Radioactive Sago Project)
Sound mix: Southern Tagalog Exposure

(Southern Tagalog Exposure and Kilometer 64 are member organizations of the ARREST Gloria alliance, while Bobby Balingit and Lourd de Veyra are individual members)

("Tuparin Natin ang Banta ng Ating Panahon" first appeared in print as a poem in the Oust Gloria chapbook published by Kilometer 64)

Thursday, July 14, 2005

SILANG IILANG MANG-AAGAW NG TAGUMPAY

Isinisilang at yumayao ang mga panahon,
ngunit di lumilipas
ang ating kahapon.

Sa mga panahon ng palitang-putok,
tayo sa larangan ang nagdadala ng bandila
at ang ating mga dibdib at ulo
ang nakalaang lurayin ng mga punlo ng kaaway.
Ngunit sa panahon ng lubos na paglalaho ng usok,
ang nagwawagayway ng bandila
ay silang iilang hindi halos umapak sa larangan.

Minsan nila itong ginawa sa Kawit,
makalawang ito ay ginawa nila sa EDSA.

At ngayon,
narito na naman sila --
parang mga manananggal
na naghihintay sa pagsilang ng bilog na buwan
upang makalipad ang kalahating katawan
at makapanagpang.
Magtatagumpay ba silang muli sa pang-aagaw ng tagumpay?

Kahit na ilang bukas ang dumating,
tuluy-tuloy lamang ang ating kahapon
hangga’t tayo’y may ugaling matulog kaagad
pagkatapos ng kahuli-hulihang putok ng baril.