Monday, February 25, 2008

AT KAHIT NA NINGNING AY WALA SA IYO
Alexander Martin Remollino

Ikaw na ngayo'y nasa pinakamataas na luklukan
ng aming bayan: luwalhati -- liwanag --
ang ibinabandila ng iyong pangalan.

Ngunit anong luwalhati ang mababanaag
sa isang magnanakaw na sa araw,
hindi man lamang sa gabi, nagnanakaw?
At anong luwalhati ang mababanaag
sa isang mamamatay-taong ang mga kamay
ay hindi matuyuan ng dugo ng bayan?

Luwalhati ang ibinabandila ng iyong pangalan,
ngunit isang silahis man lamang ng liwanag
ay wala ka --
at kahit na ningning ay wala sa iyo.

No comments: