Sunday, June 16, 2002

Kung Hindi Na Nagkukuyom

Kung hindi na nagkukuyom
ang mga kamay ko
sa tuwing may mga ugat
na nakarugtong
sa puso ng bayan
na pinipigtal
ng mga alagang uod
ng banyagang buwitre,
buong pusong iaalok ko
sa mga ahas at buwaya
ang mga kamay na ito,
at akin pang ikaliligaya
ang sila'y handugan
ng pagkaing nararapat sa kanila.

No comments: