Friday, April 04, 2003

Magsaya Ka

Masdan mo ang pulang lawa
sa mukha
niyaong mga bata.
Lasapin mo ang halimuyak
ng nasusunog nilang balat.
Palanguyin mo ang iyong tainga
sa masuyong musika
ng dumaragundong na garalgal
ng kanilang tinig.

Magsaya ka.
Tinutugis ni Samuel
ang suwastika
sa lupain ni Moises.

No comments: