Friday, April 25, 2003

May Muling Pagkabuhay

Isang bangkay
na nakalagak sa kuwebang
binubusalan ng bato
ang katarungan sa Mindoro--
ipinako sa krus
ng mga senturyon
niyaong kayumangging Poncio Pilato
nang kanilang paslangin
sina Eddie Gumanoy at Eden Marcellana.

Ngunit huwag kayong kasisiguro--
may muling pagkabuhay,
at maging ang Roma
ay naigupo!

No comments: