Friday, December 16, 2005

KUNG TAYO'Y IISA

Silang iilang mang-aagaw ng ating hininga:
alam nila ang hiwagang mangyayari
kapag ang marami'y naging iisa.
Kaya't ibig nilang tayo'y maging iisang paris
ng nakatiklop na mga tuhod,
maging iisang paris ng nakalaylay na mga bisig
habang nilalatigo ang ating mga likod
at ibinabangga sa dingding ang ating mga ulo.

Sa ganito'y mabuti pang hindi lahat tayo
ay mga nakatiklop na tuhod
at mga nakalaylay na bisig,
at may ilang nakaunat na binti't hita
at bisig na bumibigwas sa kanila.
Higit na mabuti
kung tayo'y maging iisang gubat
ng nakaunat na mga binti't hita,

maging iisang alon ng mga bisig
na hahampas sa kanila
at magbubuwal sa kanila --

at maglilibing sa kanila.

5 comments:

Peter said...

Hi Alexander Martin Remollino,
I was looking for information about author publishing articles when I discovered this post, certainly one of the finest blogs I have found!
But before I continue my search for author publishing articles I want to say that your blog deserves a compliment!

Peter said...

Hi Alexander Martin Remollino,
I was looking for information about best free articles when I discovered this post, certainly one of the finest blogs I have found!
But before I continue my search for best free articles I want to say that your blog deserves a compliment!

Peter said...

Hi Alexander Martin Remollino,
this post is one of the really interesting blogs I’ve found during my search for info about free content. Although this post isn't exactly what I was looking for, I want to express my admiration, keep up the good work! While looking for more information about free content, I seldom see a good blog like yours.

Peter said...

Hi Alexander Martin Remollino,
this post is truly a nice piece of work!
While looking for more information about free to use website content,
I see so much rubbish, that I am glad to find a blog like yours.
My interest goes out to free to use website content related information,
but this post is a real inspiration for me.

Ray said...

Gooday, I was surfing around and came accross your post on quite by accident. Although it was not related to what I was searching for it somehow ads to ones list of lifes experiences.

I sometimes have a soft spot for blogs related to article promotions and /or sites that have a central theme around article promotions type items.

Once again ##NAME##, thank you for your post.