Friday, April 06, 2007

PANALANGIN NG NAKIKITALAD PARA SA KATARUNGAN
Alexander Martin Remollino

Ama naming nasa langit
Na nais din naming malikha sa lupa,
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo
At ang niloloob Mong katarungan para sa lahat
Ay mangyari nawa sa lupa,
Para nang sa langit.

Bigyan Mo kami ng tapang at tatag
Upang harapin at labanan ang mga kumakamkam
Ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo kami
Kung di-sadyang may pagkukulang sa aming pagbabantay
Sa kapakanan ng aming kapwa,
Para nang pagpapatawad namin
Sa mga di-sadyang nagkulang nang gayon sa amin.

At huwag mo kaming ipahintulot
Sa tukso ng kasakiman,
At iadya Mo kami
Sa lahat ng masama.

Siya nawa.

No comments: