Friday, April 23, 2010

HIGIT NA MAHAL
Alexander Martin Remollino

Sa silid-kainan ng iyong isip,
kailanman ay hindi nila natikman ang ipaghain --
kailanman ay hindi.
Ni hindi nga nila nalasap doon ni minsan
ang alukin man lamang na kumain --
ni minsan ay hindi... BASAHIN ANG BUONG TULA

No comments: