Friday, February 21, 2003

Saka Mo Udyukang Magwala si Marso

Naghahamon ng away
ang mga bakal na dragon ni Samuel
sa bayan ni Abraham,
nagbabantang muling magtatak
ng mga bangkay
sa mga dinding.
At ikaw,
ikaw na di pa nakakikita
ng mga lansangan at bukirin ng dugo
ay nag-uudyok
kay Marsong magwala roon.

Subukin mong makitulog
sa mga bata't matandang pinatulog
nang habang panahon
sa mga yungib na likha
ng bomba.
Subukin mong ipayakap
sa iyong mga mata
ang naghubad na mga bituka't buto
at kalamnang nagsauling.
Subukin mong makiinom
sa mga walang mainom
kundi kamandag.
At saka mo udyukang magwala si Marso
sa bayan ni Abraham.

No comments: