Monday, October 02, 2006

HINDI TAKOT ANG KANILANG IBABATI SA INYO
Alexander Martin Remollino

Hindi nangangatal na mga labi,
hindi nanlalaking mga mata
ang sasalubong sa inyo,
kundi mga ngiting sakdal ng tamis.
Hindi pinangingilagan ng mga tapik
ang inyong mga balikat,
kahit ang mga ito'y may sukbit na baril.
Sapagkat kanilang nababatid:
kayo'y sandatahang ang puluhan ng mga riple
ay di ipinambabayo sa humpak na mga tiyan;
batid nilang ang mga bibig ng inyong mga baril
ay nakalaang magbaba ng hatol
sa mga gumugutom sa kanila.

The Makata, September 2006

No comments: